Regulamin sklepu internetowego motarnia.pl

do 24.12.2014

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Postanowienia Ogólne


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.motarnia.pl prowadzony jest przez Beatę Dudek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Motarnia Pracownia Artystyczna Beata Dudek, ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6711355953, REGON 330907670, adres poczty elektronicznej: beata(at)motarnia.pl
1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Definicje:
1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy.
1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4.  KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6.  KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7.  NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
1.3.8.  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.motarnia.pl
1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Beata Dudek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Motarnia Pracownia Artystyczna, ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6711355953, REGON 330907670, adres poczty elektronicznej: beata@motarnia.pl
1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych


2.1.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
   2.1.1.  Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
   2.1.2.  Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
   2.1.3.  Newsletter.
3.    Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 3.1. Odpłatność:


3.1.1.  Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2.  Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na   czas nieoznaczony.
3.2.2.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
    3.2.3.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
                     3.3.1.  Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
                     3.3.2.  Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3.  Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji        9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej.
                      3.3.4.  Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
                      3.3.5.  Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.4.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5.  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży


4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2.  Wszystkie produkty umieszczone w sklepie są nowe, zaprojektowane i wykonane w pracowni Motarnia
4.3.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.4.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.5.  Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
4.5.1.  W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
4.5.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie   Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
4.5.2.1.  Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.5.2.2.  Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
4.5.2.3.  Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
4.5.2.4.  Link do niniejszego Regulaminu
4.5.3.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.4.5.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4.6.  Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana rachunkiem, który będzie dołączany do przesyłki.

5. Sposoby płatności


5.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1.  Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.2.  Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.3.  Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5.1.3.1.  Bank: Bank BPH
5.1.3.2.  Numer rachunku: 82 1060 0076 0000 3390 0005 1739

5.1.4.       Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są tutaj: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki     /REGULAMIN_SYSTEMU.pdf

5.2.    Rozliczenia transakcji  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

5.3.    Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

5.3.1.       PayU.pl – spółka PAYU S.A. z siedzibą: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel. (61) 630 60 05, fax (61) 630 61 05, NIP 7792308495, REGON 300523444, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.

       5.4.  W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 6. Koszt, termin i sposoby dostawy


6.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
 6.1.1.  Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.
6.1.2.  Odbiór osobisty pod adresem: ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach     9:00 – 16:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel.: +48 537495051.
6.2.  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. W przypadku przedmiotów gabarytowych oraz o wadze przekraczającej 30 kg do kosztów mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego: www.motarnia.pl
6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem  - od dnia uznania rachunku bankowego
6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.4.  Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.4.1. W momencie pokwitowania odbioru towar staje się własnością Klienta. Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności spedytora, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zniszczenia ( w obecności spedytora). Protokół ten będzie podstawą reklamacji zakupu.

 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych


7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
7.1.1.  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@motarnia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego


8.1.  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
8.1.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2.  Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beata@motarnia.pl lub też pisemnie na adres:  ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg.
8.1.3.  Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg.
8.1.4.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.5   W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
8.2.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
8.2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beata@motarnia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg.
8.2.2.  Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 9. Prawo odstąpienia od umowy


9.1.  Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg.
9.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
9.3.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar wraz z formularzem odstąpienia ( zał. 1) oraz rachunkiem otrzymanym wraz z przesyłką, należy przesłać na adres: Motarnia Beata Dudek, ul. Kaszubska 23 A, 78-100 Kołobrzeg. W tym przypadku koszt transportu przesyłki do Sklepu ponosi Klient.
9.4.  Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
9.5.  Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
9.6.  Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta, nie podlegają zwrotowi.
9.7.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 10. Postanowienia końcowe


10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.1.1.  Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.3.  Rozstrzyganie sporów:
10.3.1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
10.3.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  

 

Motarnia  Beata Dudek

ul. Kaszubska 23 A

78-100 Kołobrzeg

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia: (*)

 

Data odbioru towaru: (*)

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 

 

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Idź do kasy Koszyk

Kategorie

eBiuletyn-Newsletter